Ονομαστικός Κατάλογος Αποφοίτων Πρώτου Κύκλου
A/A
Φοιτητής/τρια
Κατεύθ
Τίτλος Μεταπτ. Εργασίας
Επιβλέπων
SEM03-01
Κουλουρά Θ.
Γ
Βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση σε εργοστάσιο λιπασμάτων: μια  συστημική  προσέγγιση
Παναγιωτ/λος
SEM03-02
Τροχούτσος Φ.
Α
Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών:  κανόνες της ακολουθητέας πρακτικής για επιχειρήσεις
Χαραμής
SEM03-03
Μόκα Ε.
Α
 Ο λογιστικός διαχωρισμός στην σιδηροδρομική επιχείρηση και οι επιπτώσεις στην απόδοσή της
Προφυλλίδης
SEM03-04
Ξηρού Ν.
Α
Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP: Μελέτη περίπτωσης σε όμιλο ιχθυοκαλλιέργειας
Αλεξανδράκης 
SEM03-05
Μαθιουδάκης Κ.
Α
Διαδικτυακή Ποιότητα Παροχής Υπηρεσιών και Οικονομικο-κοινωνικές Διαστάσεις
Τσαουσίδης
SEM03-06
Γενηκομσάκης Κ.
Γ
Εξισορρόπηση γραμμών παραγωγής
Τουρασής
SEM03-07
Ταϊρης Ι.
Β
Ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού ERP, με βάση τις αρχές FIAPP, για χρήση από κατασκευαστικές επιχειρήσεις
Χριστοδούλου
SEM03-08
Οικονόμου Σ.
Γ
Logistics Management - η περίπτωση του κλάδου της καπνοβιομηχανίας
Βούζας
SEM03-09
Κουνάκης Κ.
Α
Αξιολόγηση πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου
Χατζόγλου
SEM03-10
Μήλης Ν.
Β
Διερεύνηση των προϋποθέσεων για συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στην κατασκευή συγκοινωνιακών υποδομών
Προφυλλίδης
SEM03-11
Τσιλφίδης Κ.
Γ
Μετρήσεις, μοντέλα και προτάσεις διαχείρισης των λιμνών της Χρυσούπολης Ν. Καβάλας
Τσιχριντζής
SEM03-12
Τζαμπάζη Α.
Α
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος για την Διαχείριση Φαρμάκων σε Δημόσιο Νοσοκομείο
Χατζόγλου
SEM03-13
Κητής Κ.
Γ
Διαμόρφωση δεικτών βιωσιμότητας για συστήματα Διαλογής στη Πηγή
Παναγιωτ/λος
SEM03-14
Χατζή Α.
Β
Διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων σε όψεις κτιρίων στη Β. Ελλάδα: Παράδειγμα εφαρμογής στη πόλη της Ξάνθης
Κοσμόπουλος
SEM03-15
Ξανθοπούλου Ε.
Β
Παρουσίαση και ανάλυση της Εταιρίας με την επωνυμία "Εγνατία Οδός Α.Ε." ως τεχνικό σύστημα
Κοκκάλης
SEM03-16
Αμασιαλίδης Θ.
Α
Μεθοδολογία διαχείρισης δικτύου και εκτίμηση των επιπτώσεων της διαχείρισης στις παραγωγικές διαδικασίες
Τσαουσίδης
SEM03-17
Δουτσίνης Κ.
Α
Σχεδιασμός πολυμεσικού δικτύου επικοινωνιών για την Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης και διασύνδεση με τις  άλλες πόλεις του Δ.Π.Θ.
Τσαουσίδης
SEM03-18
Μιμίδης Κ.
Γ
Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού Κομψάτου και οι επιπτώσεις του στην ευρύτερη περιοχή
Διαμαντής
SEM03-19
Τσακούμης Κ.
Α
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Ανάλυση Επικινδυνότητας Π.Σ.
Χαραμής
SEM03-20
Δεληγιάννη Α.
Β
Εκτίμηση κινδύνου σε συστήματα ύδρευσης πόλεων με χρήση νευροασαφών δικτύων 
Χριστοδούλου
SEM03-21
Σέρογλου Δ.
Β
Προσομοίωση διαδικασιών εργοταξίου
Χριστοδούλου
SEM03-22
Σαραντίδης Ε.
Γ
Γεωθερμικές χρήσεις στον αγροτικό τομέα: Η περίπτωση του
γεωθερμικού πεδίου Νέας Κεσσάνης - Εφαρμογή σε Σπαράγγι
Διαμαντής
SEM03-23
Ντόντης Χ.
Γ
Χρήση Δεικτών Βιωσιμότητας  και Πολυκριτηριακή Ανάλυση  για Διαμόρφωση Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή
Παναγιωτ/λος
SEM03-24
Γεωργιάδης  Γ.
Β
Διερεύνηση βιωσιμότητας της ζεύξης του Θερμαϊκού
Κοκκάλης
SEM03-25
Βασιλείου Θ.
Γ
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης αστικού κτιρίου, περίπτωση εφαρμογής Ν. Ξάνθης
Κοσμόπουλος
SEM03-26
Ανταβίδης Σ.
Β
Ηλεκτρονικές κοινότητες: Η ενδοϋπολογιστικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία της νέας ψηφιακής εποχής
Καράκος