Φοιτητές Τέταρτου Κύκλου

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το έτος 2006 είναι εικοσιοκτώ (28) απο τους οποίους δεκαέξι (16) άντρες και δώδεκα (12) γυναίκες. Απο αυτούς οι είκοσι έξι (26) τέλειωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές τα τρία (3) τελευταία χρόνια και δύο (2) πιο πρίν.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονται απο επτά (7) Ελληνικά ΑΕΙ και απο δεκατρεις (13) διαφορετικές προπτυχιακές ειδικότητες.