Φοιτητές Έβδομου Κύκλου

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το έτος 2009 είναι σαράντα (40) απο τους οποίους είκοσι (20) άντρες και είκοσι (20) γυναίκες. Απο αυτούς οι τριάντα τρεις (33) τέλειωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές τα τρία τελευταία χρόνια και επτά (7) πιο πρίν.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονται απο οκτώ (8) Ελληνικά ΑΕΙ και απο έντεκα (11) διαφορετικές προπτυχιακές ειδικότητες.