Φοιτητές Κύκλων 2003-11

Οι εισακτέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των εννεά κύκλων 2003-2011 είναι διακόσιοι εβδομήντα οκτώ (278) απο τους οποίους εκατόν σαράντα εννέα (149) άντρες και εκατόν είκοσι εννιά (129) γυναίκες. Απο αυτούς οι διακόσιοι είκοσι ένας (221) τέλειωσαν τις προπτυχιακές τους σπουδές τα τρία τελευταία χρόνια και πενήντα οκτώ (58) πιο πρίν.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονται απο δέκα πέντε (15) Ελληνικά ΑΕΙ, δύο (2) ΤΕΙ και δέκα τρία (13) Πανεπιστήμια Εξωτερικού και απο είκοσι εννιά (29) διαφορετικές προπτυχιακές ειδικότητες. Διακόσιοι είκοσι δύο (222) φοιτητές/τριες είχαν διπλώματα Μηχανικού.