Σ. Χριστοδούλου

Σ. Χριστοδούλου

e-mail: schristo@duke.poly.edu

Πανεπιστημιακοί τίτλοι :
· 1987-1998 Columbia University
Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Civil Engineering (1996-1998)
Major: Construction Engineering and Management.
Ph.D. Ιn Competitive Bidding Environments Using Fuzzy Artificial Neural Networks
Master of Philosophy in Civil Engineering. (1995-1996)
Master of Science in Civil Engineering (1991-1992)
Bachelor of Science in Civil Engineering (1987-1991)

Επαγγελματικό έργο :
· 1998-2000 Polytechnic University, New York City
Assistant Professor, Coordinator of the Construction Program
· 1996-1998 O'Brien Kreitzberg, New York City
Project Manager
· 1994-1996 Robbins, Pope and Griffis, P.C., New York City
Project Engineer
· 1991-1994 The Center For Infrastructure Studies, Columbia University, New York City.
Reseαrch Associate
· 1991-1993 The Department Of Civil Engineering, Columbia University, New York City. Graduate Research Assistant

Κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο Δρ. Χριστοδούλου έχει κάνει έρευνα στη διοίκηση και διαχείριση έργων, με έμφαση την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων της συμπεριφοράς εταιρειών σε περιβάλλον συναγωνισμού, και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λογισμικών συστημάτων για την ανάπτυξη, διεύθυνση και παράδοση οικοδομικών έργων. Επίσης έχει κάνει εκτεταμένη έρευνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (αrtificiαl neurαl networks, expert systems) και των τρισδιάστατων ηλεκτρονικών μοντέλων για οικοδομικά έργα. Οι κύριοι τομείς της επιστημονικής του έρευνας και ενδιαφερόντων μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα θέματα:
· Χρήση τρισδιάστατων ηλεκτρονικών μοντέλων για οικοδομικά έργα και ενσωμάτωση τους με λογισμικά προγραμματισμού έργων
· Τεχνητή νοημοσύνη και η χρήση της στον τομέα της πολιτικής μηχανικής
· Συλλογή, διεύθυνση και ενσωμάτωση πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών αρχείων πληροφοριών
· Στρατηγικές εταιρειών σε περιβάλλον συναγωνισμού
· Μηχανολογία και επίβλεψη οικοδομικών έργων
· Κοστολογικός έλεγχος και προγραμματισμός έργων
· Λογισμικά υποβοήθησης αποφάσεων
· Ανάπτυξη και εκτίμηση του ρίσκου οικοδομικών έργων