Β3: Διαχείριση Μεταφορών

Β3: Διαχείριση Μεταφορών

Διδάσκων: B. Προφυλλίδης.
Διδακτικές Μονάδες: 3.

Περιγραφή:
Τα διάφορα συστήματα του κλάδου των μεταφορών. Οι οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες μεταφορές. H αγορά των μεταφορών - Ζήτηση και προσφορά - Ελαστικότητες. Μοντέλα πρόβλεψης της Ζήτησης. Ο Σχεδιασμός των Μεταφορών - Γενικά και Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Μεταφορών. Κοστολόγηση - Τιμολόγηση Μεταφορικών Υπηρεσιών. Μεταφορές και Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Συγκοινωνιακές Υποδομές και Επιχειρήσεις Μεταφορών. Η Κοινοτική Πολιτική Μεταφορών - Ανταγωνισμός ή Συμπληρωματικότητα Μέσων Μεταφοράς. Μοντέλα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταφορών - Ιδιωτικοποίηση - ΟΑ και ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, Εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, Ταξί. Μεταφορές και Περιβάλλον - Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον κλάδο Υποδομών και Επιχειρήσεων Μεταφορών.