Β7: Λήψη Αποφάσεων και Ανάλυση Κινδύνου

Β7: Λήψη Αποφάσεων και Ανάλυση Κινδύνου

Διδάσκων: A. Πρωτοπαπάς, Β. Παπαδόπουλος.
Διδακτικές Μονάδες: 3.

Περιγραφή:
Μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων και ανάλυσης κινδύνου σε συστήματα που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα ή ασάφεια. Επανάληψη θεωρίας τυχαίων μεταβλητών. Έλεγχοι υποθέσεων. Δυναμικός προγραμματισμός και βέλτιστος έλεγχος: η γραμμική-τετραγωνική περίπτωση. Θεωρία αποφάσεων με δεδομένη πληροφορία και με ενσωμάτωση διαδοχικών παρατηρήσεων. Αποφάσεις όταν οι παράμετροι των κατανομών των τυχαίων μεταβλητών είναι άγνωστες. Ανάλυση αξιοπιστίας συστημάτων. Ασαφής θεωρία αποφάσεων, ασαφή έμπειρα συστήματα και ασαφής γραμμικός προγραμματισμός.