Β8/C8: Διαχείριση Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Συστήματα

Β8/C8: Διαχείριση Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Συστήματα

Διδάσκοντες: A. Πρωτοπαπάς, Β. Παπαδόπουλος.
Διδακτικές Μονάδες: 3.

Περιγραφή:
Επανάληψη θεωρίας τυχαίων μεταβλητών. Ανάλυση χρονοσειρών: υποδείγματα αυτοσυσχέτισης και κινουμένων μέσων όρων μιας και πολλών μεταβλητών. Ασαφής γραμμική παλινδρόμηση. Σχεδιασμός δικτύων συλλογής παρατηρήσεων - μέθοδοι χωρικής παρεμβολής τυχαίων πεδίων (kriging). Παρουσιάσεις εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και Βάσεων Δεδομένων από ειδικούς συνεργάτες.