Ο2: Τεχνική Νομοθεσία

Ο2: Τεχνική Νομοθεσία

Διδάσκων: Β. Προφυλλίδης

Περιγραφή:

Ο μηχανικός και οι διάφοροι κλάδοι του δικαίου - Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων και η επιστήμη του Δικαίου. Στοιχεία από το Εμπορικό Δίκαιο και το Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Η ευθύνη του Manager- Η Διοίκηση μιας Εταιρίας και ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Στοιχεία από το εμπράγματο δίκαιο - Ο ΓΟΚ. Διεκδίκηση και κατακύρωση Μελέτης Δημοσίου - Τεύχη Δημοπράτησης. Διεκδίκηση και κατακύρωση Δημόσιου Έργου. Στοιχεία από το Πολεοδομικό Δίκαιο. Στοιχεία από το Περιβαλλοντικό Δίκαιο.