Ο3: Οικονομικά Μηχανικών

Ο3: Οικονομικά Μηχανικών

Διδάσκων: Δ. Παναγιωτακόπουλος

Περιγραφή:

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βασικές έννοιες: Οικονομική δραστηριότητα, όρια παραγωγικών δυνατοτήτων, φθίνουσα οριακή απόδοση, απόδοση σε κλίμακα. Έννοιες κόστους πόρων και δραστηριοτήτων (οριακό, μέσο, βραχυπρόθεσμο, ευκαιριακό, κλπ). Διαχρονική αξία και απαξίωση του χρήματος. Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης. Κριτική των μεθόδων. Ανάλυση Κόστους/Οφέλους από διαφορετικές σκοπιές. Η σημασία του συντελεστή επικαιροποίησης και του χρονικού ορίζοντα ανάλυσης. Επιλογές ελαχίστου κόστους και ελάχιστης διακινδύνευσης. Αναλύσεις αντικατάστασης εξοπλισμού. Αναλύσεις νεκρού σημείου. Θεώρηση του πληθωρισμού και της φορολογίας.